Data: piątek, 22 września 2017 r.

Dokumenty potwierdzajace prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 
 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO
DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 
 
 
     Osoba ubiegająca się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych zobowiązana jest przedstawić dowód potwierdzający prawo do jego uzyskania. Dokumentami potwierdzającymi ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia  są m.in.:
 
  dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
     -   druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA    
          wydany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
     -   aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
     -   legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy;
 
 dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
      -    druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie 
            zdrowotne;
 
 dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
      -    zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowana przez KRUS (dowód wpłaty w przypadku 
           prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);
 
dla emerytów i rencistów:
     -    legitymacja emeryta/rencisty (w przypadku legitymacji wydanej przez ZUS powinna zawierać oznaczenie
          oddziału wojewódzkiego NFZ 3 i 4 cyfra numeru legitymacji)
    -     zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBE, ZER MSWiA...)
    -     aktualny odcinek emerytury lub renty (obecnie ZUS wydaje 1 raz w roku);
    -     zgodnie z art. 240 ust 2 może być to wyciąg (ale ze wskazaniem w tytule przelewu kwoty potrąconej składki i 
           kodu oddziału NFZ)
 
dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:
    -    aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;
 
dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:
    -    umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z 
         aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;
 
dla członka rodziny ubezpieczonego: 
   -     dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny
         (np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA),
   -     legitymacja rodzinna z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy,
   -     aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
   -     legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca 
         dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 roku lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty
         świadczenia (dotyczy tylko KRUS, w pozostałych przypadkach płatnik wydaje zaświadczenia o członkach 
          rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego);
 
dla uczniów i studentów:
-        dokumenty jak dla innych członków rodziny oraz aktualna legitymacja uczniowska lub studencka ( dla osób po 18 roku życia).
·         decyzja wójta, burmistrza, prezydenta,
·         osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
-        poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP);
-        EKUZ (lub certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.
 
Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej zazwyczaj może być powodem odmowy udzielenia świadczenia albo przyczyną obciążenia pacjenta kosztami leczenia. Od tej reguły jest jednak bardzo ważny wyjątek: w stanie nagłym pomoc musi być udzielona, a dokument potwierdzający ubezpieczenie może zostać przedstawiony:
·         jeśli pacjent przebywa w szpitalu, to nie później niż w 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia,
·         w ciągu 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.
 
Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach skutkuje obciążeniem pacjenta kosztami udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.
 
 


Copyright © 2017 by SP ZOZ Śródmieście w Opolu - Wszelkie prawa zastrzeżone