Data: poniedziałek, 23 listopada 2020 r.

Program "Za Życiem"

                        

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu.

 

  Informacje o programie

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

 • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Opole oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Opole oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
 • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
 • Rządowy program "Za życiem" realizowany jest przez  Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
 • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
 • Informacji na temat programu udziela:

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 9

 •  telefonicznie:
   77 454 92 16, 77 454 92 17
 • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00

Dokumentacja niezbędna do udzielenia pomocy:

-        Deklaracja uczestnictwa w programie „Za życiem”

-        Zaświadczenie lekarskie

-        Podpisany Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Rządowym Programie „Za życiem”

Informacja o programie wraz z wzorami dokumentów znajduje się na stronie:

http://mppp.eopolszczyzna.pl/

  Wsparcie, jaki może uzyskać Uczestnik Programu:

1.  poradnictwo polegające na:

 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • prowadzeniu akcji informacyjnych;

2.  wsparcie polegające na:

 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
 •  organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.

3.  koordynacja  polegająca na:

ü  koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

ü  monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:

-        psychologów,

-        pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,

-        fizjoterapeutów,

-        logopedów i neurologopedów,

-        terapeutów Integracji Sensorycznej.

 

      Informacja na temat realizacji programu rządowego „Za życiem” umieszczona jest na stronie:

http://www.oswiata.opole.pl/

na stronach internetowych żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych.

Informacji udzielają także:

 • dyrektorzy przedszkoli.
 •  pedagodzy i psycholodzy szkolni.

 

 

 

 

 

 

  Pomoc uczennicom w ciąży

Celem działania jest: zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.

Grupa docelowa: uczennice w ciąży. Podmioty realizujące: szkoły i placówki systemu oświaty, jednostki prowadzące ww. szkoły i placówki.

 Placówką wskazaną do zapewnienia 4 miejsc dla uczennic w ciąży do dnia 31 grudnia 2021 r.  jest:

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu

ul. Torowa 7

45-037 Opole

Telefon: +48 77 423 16 75

 

Bursa – Telefon: +48 77 4542855, +48 517 750 544

 

 

 

Załączniki do pobrania:

 

Deklaracja uczestnictwa

 

Informacja 

 

Program Ośrodka Koordyancyjnego

 

Zaświadczenie lekarza

 
 


Copyright © 2020 by SP ZOZ Śródmieście w Opolu - Wszelkie prawa zastrzeżone