Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.srodmiescie.opole.pl, www.bip.um.opole.pl


Opole: ZAKUP DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I SZCZEPIONEK DLA SP ZOZ ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU
Numer ogłoszenia: 46534 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" , ul. Waryńskiego 30, 45-047 Opole, woj. opolskie, tel. 0-77 4412072, faks 0-77 4412072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I SZCZEPIONEK DLA SP ZOZ ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Szpatułki drewniane CPV 33141000-0 Kompres niejałowy CPV 33141119-7 Pęseta jednorazowa CPV 33141000-0 Rękawiczki lateksowe, bezpudrowe, niejałowe CPV 33141000-0 Rękawiczki lateksowe, niejałowe CPV 33141000-0 Rękawiczki winylowe, bezpudrowe, niejałowe CPV 33141000-0 Rękawiczki nitrylowe CPV 33141000-0 Filtr do wody przeznaczony do analizatora biochemicznego ACCENT 200 CPV 38437000-7 Rękawy do sterylizacji narzędzi CPV 33772000-2 Worki na odpady medyczne czerwone CPV 33141000-0 Worki na odpady medyczne niebieskie CPV 33141000-0 Worki na odpady medyczne żółte CPV 33141000-0 Zapinki do worków CPV 33141000-0 Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dzieci CPV 33651600-4 Szczepionka przeciw ospie wietrznej CPV 33651600-4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ Formularz rzeczowo - cenowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.14.11.19-7, 38.43.70.00-7, 33.77.20.00-2, 33.65.16.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.opole.pl, www.bip.um.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Waryńskiego 30, 45-047 Opole.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2015 godzina 13:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Śródmieście w Opolu, sekretariat, pokój nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szpatułki drewniane.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kompres niejałowy.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pęseta jednorazowa.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Rękawiczki lateksowe, bezpudrowe, niejałowe.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Rękawiczki lateksowe, niejałowe.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Rękawiczki winylowe, bezpudrowe, niejałowe.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Rękawiczki nitrylowe zgodne z EN-455 i EN 374-2 EN 374-3.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Filtr do wody przeznaczony do analizatora biochemicznego ACCENT 200.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Rękawy do sterylizacji narzędzi.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Worki na odpady medyczne czerwone.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Worki na odpady medyczne niebieskie.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Worki na odpady medyczne żółte.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zapinki do worków.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dzieci.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Szczepionka przeciw ospie wietrznej.